Nowy Statut Technicznego Koła Naukowego

Statut Technicznego Koła Naukowego

I Postanowienia wstępne

§1

 1. Techniczne Koło Naukowe, zwane dalej TKN, jest organizacją zrzeszającą studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 2. TKN nie posiada osobowości prawnej i jest organizacja apolityczną.
 3. Siedzibą TKN jest Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ul. Grudziądzka 5/7, 87 – 100 Toruń.

§2

 1. Cele TKN:
  1. pogłębianie wiedzy dotyczącej dziedzin współczesnej elektroniki, robotyki, automatyki, systemów sterowania i pomiarowych,
  2. rozwój indywidualnych zainteresowań studentów,
  3. rozwój kreatywnego myślenia,
  4. rozwój studenckiej działalności naukowej,
  5. umożliwienie praktycznego wykorzystania zdobywanej wiedzy,
  6. promocja Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w kraju i za granicą,
  7. rozwój współpracy międzywydziałowej, międzyuczelnianej.
 2. Cele swoje TKN realizuje poprzez:
  1. realizację praktyczną projektów technicznych,
  2. kontakty ze studentami z innych wydziałów i uczelni, w tym także uczelni zagranicznych,
  3. organizowanie wyjazdów w celach naukowych i popularno-naukowych,
  4. opracowywanie i publikowanie wyników prac wykonanych przez członków,
  5. współdziałanie z innymi kołami naukowymi działającymi na UMK i w innych ośrodkach akademickich.

 

II Struktury TKN

§3

 1. Władzami TKN są:
  1. Walne Zebranie TKN
  2. Zarząd TKN

§4

 1. Najwyższą władzą w TKN jest Walne Zebranie.
 2. Walne Zebranie składa się ze wszystkich członków TKN.
 3. Zarząd TKN zobowiązany jest zwołać Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze TKN raz w ciągu roku (w październiku).
 4. Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zebranie częściej niż raz w roku na pisemny wniosek co najmniej jednej czwartej członków TKN lub na wniosek Opiekuna TKN.
 5. Do zadań Walnego Zebrania TKN należy:
  1. wytyczenie głównych kierunków działalności TKN,
  2. zatwierdzenie rocznego sprawozdania działalności Zarządu i sekcji specjalistycznych, działających w ramach TKN.
 6. Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.
 7. Uchwały Walnego Zebrania TKN zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, wybory w sprawach personalnych – w głosowaniu tajnym.
 8. Zarząd TKN zobowiązany jest powiadomić o Walnym Zebraniu TKN co najmniej 10 dni przed terminem.

 

§5

 1. Każdy członek Koła ma prawo wnioskować o zwołanie posiedzenia zwykłego. Decyzje o powołaniu takiego posiedzenia podejmuje Zarząd.
 2. W celu podjęcia decyzji dotyczącej działalności bieżącej TKN Zarząd może zwrócić się o opinię do członków podczas Zebrania Zwykłego.
 3. Decyzje Zebrania Zwykłego podejmowane są bezwzględna większością głosów.

§6

 1. W ramach TKN istnieje możliwość organizowania specjalistycznych Sekcji naukowych.
 2. Sekcja może zostać powołana na wniosek członków TKN,
 3. Decyzję o powołaniu Sekcji wydaje Zarząd TKN, po konsultacji z Opiekunem TKN.

§7

 1. TKN współpracuje z Opiekunem TKN.
 2. Opiekunem TKN może być tylko pracownik naukowy Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 3. Zadaniem Opiekuna TKN jest:
  1. pomoc studentom zrzeszonym w Kole w organizowaniu działalności statutowej TKN,
  2. pomoc w organizacji i realizacji prac naukowo – badawczych członków Koła,
  3. reprezentowanie TKN wobec władz uczelni,
 4. Opiekun jest wybierany przez walne zgromadzenie co cztery lata.

§8

 1. Zarząd TKN składa się z:
  1. Przewodniczącego,
  2. Zastępcy przewodniczącego,
  3. Opiekuna koła
 2. Wyboru i odwołania Zarządu dokonuje Walne Zebranie TKN. Przewodniczących Sekcji wybierają i odwołują członkowie danej Sekcji.
 3. Prawo zgłoszenia kandydata do Zarządu przysługuje wszystkim członkom TKN.
 4. Zarząd zobowiązany jest w terminie 3 tygodni przed upływem kadencji do zorganizowania nowych wyborów.
 5. Członek ustępującego Zarządu może być wybrany ponownie do Zarządu.
 6. Ustępujący Zarząd zobowiązany jest do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z całej swojej działalności w celu uzyskania absolutorium.
 7. Przed upływem kadencji Zarząd może zostać odwołany w trybie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością głosów. Tryb ten ma również zastosowanie do pojedynczego członka Zarządu.
 8. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Zarządu, Zarząd zobowiązany jest w terminie 7 dni zwołać Walne Zgromadzenie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
 9. Do kompetencji Zarządu TKN należy:
  1. reprezentowanie TKN na zewnątrz,
  2. występowanie w imieniu TKN do władz Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytetu i innych organizacji,
  3. zwoływanie Walnego Zebrania w każdym uzasadnionym przypadku, nie rzadziej jednak, niż raz w roku,
  4. przyjmowanie nowych członków,
  5. organizowanie funduszy na działalność naukową TKN,
  6. kierowanie bieżącą działalnością naukową Koła,
  7. przygotowanie planów pracy TKN i sprawozdań,
  8. dysponowanie funduszami TKN w porozumieniu z Opiekunem TKN.
 10. Kadencja Zarządu TKN trwa jeden rok.

§9

 1. Fundusze TKN pochodzą z dotacji władz UMK oraz innych źródeł.

§10

 1. Każde działanie w imieniu TKN i angażujące jego imię musi mieć akceptację Zarządu TKN.

 

III Członkowie TKN, ich prawa i obowiązki

§11

 1. Członkiem TKN może być każdy student UMK, uznający postanowienia tego Statutu.
 2. Warunkiem przyjęcia w poczet członków TKN jest złożenie pisemnej deklaracji oraz pozytywna opinia Zarządu TKN.
 3. Wystąpienie z TKN następuje poprzez złożenie Zarządowi pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa.
 4. W celu utrzymania członkostwa każdy z członków koła musi raz na dwa miesiące złożyć raport ze swojej działalności. Zarząd TKN na podstawie tego raportu utrzymuje członkostwo składającego raport lub usuwa go z listy członków. Brak złożenia raportu powoduje automatyczne usunięcie z listy członków.
 5. Absolwenci kontynuujący współprace z TKN uzyskują status członka honorowego.
 6. W przypadku zaginięcia lub umyślnego uszkodzenia sprzętu należącego do TKN, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie.

§12

 1. Członek TKN ma prawo:
  1. uczestniczyć we wszystkich formach działalności TKN,
  2. wybierać i być wybieranym do władz TKN ( nie dotyczy członków honorowych),
  3. wyrażać swoje opinie i wysuwać postulaty we wszystkich sprawach związanych z działalnością TKN,
  4. do przynależenia do dowolnej sekcji działającej w ramach TKN,
  5. do pełnego poinformowania o pracach Zarządu.
 2. Do obowiązków członka TKN należy:
  1. przestrzeganie Statutu TKN,
  2. czynny udział w pracach naukowo – badawczych realizowanych przez TKN,
  3. przestrzeganie uchwał Walnego Zebrania TKN oraz postanowień Zarządu TKN.

§13

 1. Wobec członków naruszających niniejszy Statut oraz postanowienia władz TKN stosuje się kary:
  1. upomnienie,
  2. nagana,
  3. zawieszenie w prawach członka ( a w przypadku władz Koła – zawieszenie w pełnieniu funkcji),
  4. skreślenie z listy członków.
 2. Kary wymierza Zarząd TKN, a skreślenie z listy członków zatwierdza Walne Zebranie TKN.
 3. O ukaranie lub uchylenie kary może wnioskować każdy członek TKN.
 4. Nikt nie może być usunięty z szeregów TKN, o ile wypełnia przyjęte na siebie zobowiązania wynikające ze Statutu.
 5. Ukarany może postulować uzasadnienie kary, bądź ponowne rozpatrzenie wniosku o ukaranie.

§14

 1. Poprzez czynny udział w pracach naukowo – badawczych rozumie się:
  1. uczestniczenie w pracach Koła co najmniej raz w miesiącu,
  2. współpraca ze wszystkimi członkami TKN, której zakres uzależniony jest od realizowanego obecnie projektu,
  3. konstruktywny i aktywny wkład w realizowane projekty z Koła,
  4. składania co dwa miesiące  raportu z prowadzonych prac.
 2. W przypadku przedłużającej się do okresu dwóch miesięcy nieobecności na spotkaniach TKN, bez podania przyczyny, członek może zostać wydalony z Koła na podstawie głosowania przeprowadzonego przez Walne Zebranie, na wniosek każdego z członków Koła.
 3. W przypadku co najmniej miesięcznej nieobecności na spotkaniach TKN, bez podania obiektywnej przyczyny, członek otrzymuje ostrzeżenie o możliwości wydalenia.

 

IV Postanowienia końcowe

§15

 1. Rozwiązanie TKN może nastąpić na skutek uchwały Walnego Zebrania TKN podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy członków TKN.

§16

 1. Walne Zebranie uchwala Statut TKN oraz poprawki do niego większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy członków TKN.
 2. Prawo zgłaszania poprawek do Statutu ma każdy członek TKN.